Algemene
Voorwaarden

Algemene voorwaarden Focus Fleet Advies B.V.  

Definities
1.       Focus Fleet Advies B.V. : Focus Fleet Advies B.V., gevestigd te Raalte onder KvK nr. 93467702.
2.       Klant: degene aan wie Focus Fleet Advies B.V.  een aanbieding doet tot het verrichten van diensten of met wie een overeenkomst is aangegaan.
3.       Partijen: Focus Fleet Advies B.V.  en klant samen.
4.       Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
5.        Focus Fleet Advies B.V. hierna te noemen Focus Fleet Advies.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Focus Fleet Advies .
2.       Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3.       De toepasselijkheid op enige overeenkomst van algemene of specifieke door klant gehanteerde voorwaarden   wordt door Focus Fleet Advies uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Focus Fleet Advies van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst.    

Aanbiedingen en offertes
1.       Aanbiedingen en offertes van Focus Fleet Advies  zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2.       Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken  geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3.       Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4.       Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding
1.       Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Focus Fleet Advies  zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2.       Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Focus Fleet Advies  slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen
1.       Alle prijzen die Focus Fleet Advies  hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2.       Alle prijzen die Focus Fleet Advies  hanteert voor zijn producten of diensten op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Focus Fleet
Advies  te allen tijde wijzigen.
3.       Focus Fleet Advies  kan diensten aanbieden op basis van ‘no cure no pay’. Dit geldt wanneer Focus Fleet Advies als intermediair optreed.
4.       In het geval van no cure no pay ontstaat de betalingsverplichting voor de klant op het moment dat het overeengekomen resultaat is behaald.

Gevolgen niet tijdig betalen
1.       Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Focus Fleet Advies  gerechtigd kosten in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2.       Wanneer de klant in verzuim is, zijn bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Focus Fleet Advies .
3.       De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4.       Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Focus Fleet Advies  zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5.       In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Focus Fleet Advies  op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6.       Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Focus Fleet Advies , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Focus Fleet Advies  te betalen.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Focus Fleet Advies  te verrekenen met een vordering op Focus Fleet Advies .

Verzekering
1.       De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
a.       geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
b.       zaken van Focus Fleet Advies  die bij de klant aanwezig zijn;
c.       zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
2.       De klant geeft op eerste verzoek van Focus Fleet Advies  de polis van deze verzekering(en) ter inzage.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Focus Fleet Advies enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst
1.       Focus Fleet Advies  voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2.       Focus Fleet Advies  heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3.       De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4.       Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Focus Fleet Advies  tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5.       Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Focus Fleet Advies  tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1.       De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik¬baar aan Focus Fleet Advies .
2.       De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3.       Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Focus Fleet Advies  de betreffende bescheiden.
4.       Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Focus Fleet Advies  redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom

1.       Focus Fleet Advies  behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen¬recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.       De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Focus Fleet Advies  (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding
1.       De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Focus Fleet Advies  ontvangt geheim.
2.       Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Focus Fleet Advies  waarvan de klant weet of redelijker¬wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Focus Fleet Advies schade kan berokkenen.
3.       De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
4.       De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
a.       die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant;
b.       die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
5.       De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding
1.       Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 indien het een rechtspersoon betreft. Is de klant een consument dan bedraagt de boete € 1.000.
2.       Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3.       Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4.       Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Focus Fleet Advies, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Focus Fleet Advies  tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Focus Fleet Advies  geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1.       De klant dient een door Focus Fleet Advies  geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2.       Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Focus Fleet Advies  daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3.       Consumenten dienen Focus Fleet Advies  uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4.       De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort¬koming, zodat Focus Fleet Advies in staat is hierop adequaat te reageren.
5.       De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6.       Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Focus Fleet Advies  gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1.       De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Focus Fleet Advies .
2.       Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Focus Fleet Advies ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Focus Fleet Advies  een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Focus Fleet Advies  verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Focus Fleet Advies
1.       Focus Fleet Advies  is aansprakelijk voor schade die de klant lijdt indien en die het gevolg is van een aan Focus Fleet Advies toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Voor vergoeding  komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Focus Fleet Advies is verzekerd en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
2.       Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a.       vermogensschade, zoals - doch niet beperkt tot – bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;
b.       schade ontstaan door handelen of nalaten van klant of derden in strijd met door Focus Fleet Advies verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst en de voorwaarden;
c.       schade als direct gevolg van door of namens klant aan Focus Fleet Advies verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.
3.       Indien:
a.       de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat;
b.       de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt,
is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Focus Fleet Advies voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) met klant is overeengekomen.
4.       Klant vrijwaart Focus Fleet Advies van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met  door Focus Fleet Advies verrichte diensten, voor zover Focus Fleet Advies jegens klant voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.
5.       Daarnaast is Focus Fleet Advies niet aansprakelijk voor door autodealers/leasemaatschappijen geleverde  producten of verleende garanties voor zover die rechtstreeks aan de klant hebben plaatsgevonden. Dit betekent dat Focus Fleet Advies alleen bemiddelt en optreedt als intermediair en hierbij dus niet de producten en garanties levert aan de klant. De overeenkomst die gesloten wordt voor een dienst of product geldt altijd tussen verkopende partij en de klant en dus niet tussen Focus Fleet Advies en klant.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Focus Fleet Advies  vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1.       De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Focus Fleet Advies  toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2.       Is de nakoming van de verplichtingen door Focus Fleet Advies  niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Focus Fleet Advies  in verzuim is.
3.       Focus Fleet Advies  heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Focus Fleet Advies  kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1.       In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Focus Fleet Advies  in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Focus Fleet Advies  kan worden toegerekend in een van de wil van Focus Fleet Advies  onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk¬heid niet van Focus Fleet Advies  kan worden verlangd.
2.       Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer¬virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3.       Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Focus Fleet Advies  1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Focus Fleet Advies  er weer aan kan voldoen.
4.       Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5.       Focus Fleet Advies  is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1.       Focus Fleet Advies  is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.       Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3.       Grote inhoudelijke wijzigingen zal Focus Fleet Advies  zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4.       Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
1.       Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Focus Fleet Advies .
2.       Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1.       Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2.       Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Focus Fleet Advies  bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.       Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.       De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Focus Fleet Advies B.V.  is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 1 april 2024